Algemene voorwaarden.

Artikel 1

Begripsbepalingen


No Word Zen:

No Word Zen is een handelsnaam van Mind Only V.O.F. Mind Only V.O.F. is een vennootschap onder firma en is statutair gevestigd en houdt kantoor te 2807 LJ Gouda aan de Boschpolderstraat 10, en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72785667.


Student:

de natuurlijke persoon die zich op persoonlijke titel heeft ingeschreven voor deelname of deelneemt aan een (deel van een) cursus(sen), opleiding(en) of module(s) van (of verzorgd door) Mind Only Opleidingen.


Studieovereenkomst:

de overeenkomst van opdracht aangegaan met een Student tot het verzorgen en organiseren van een Opleiding door docenten die hiervoor naar het uitsluitende oordeel van Mind Only Opleidingen gekwalificeerd zijn, alsmede het (doen) afnemen van examen.


Opdrachtgever:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Mind Only Opleidingen opdracht heeft verstrekt tot het verzorgen van een (incompany) opleiding, cursus of een andere vorm van onderwijs ten behoeve van een of meerdere door hem/haar aan te wijzen personen (bijvoorbeeld werknemers), hierna te noemen: 'Deelnemer' .


Overeenkomst van opdracht:

de overeenkomst van opdracht aangegaan met Opdrachtgever, niet zijnde een Student, tot het verzorgen en organiseren van een Opleiding ten behoeve van een of meerdere door opdrachtgever aan te wijzen personen (werknemers), verzorgd door docenten die hiervoor naar het uitsluitende oordeel van Mind Only Opleidingen gekwalificeerd zijn, alsmede het (doen) afnemen van examen indien dit is overeengekomen.


Studiewijzer:

een studiewijzer in digitale vorm, waarin de verschillende door Mind Only opleidingen aangeboden Opleidingen zijn omschreven


Mind Only website:

www.mindonly.nl.


Opleiding(en):

Praktijkgerichte opleidingen voor Boeddhistische Psychologie verzorgd en georganiseerd door Mind Only Opleidingen.


Inschrijfformulier:

het digitaal formulier waarmee de Student zich inschrijft voor een Opleiding.


Collegegeld of Prijs:

De prijs van een Opleiding verschuldigd door de Student of de Opdrachtgever. De kosten van studieboeken, examengelden, reis- en verblijfskosten, bijkomende kosten voor bepaalde opleidingsonderdelen, kosten computer/laptop, kopieerkosten en kosten van andere literatuur zijn hierbij niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien en voor zover Mind only Opleidingen het Collegegeld berekent per onderdeel of per periode, geeft Mind Only Opleidingen dat voor de betreffende Opleiding vooraf aan.


Opleidings- en examenreglement:

Het reglement betreffende onderwijs en examens, vastgesteld ten behoeve van Opleidingen die worden verzorgd en georganiseerd door Mind Only Opleidingen. Dit reglement is geplaatst op de Mind Only website.


Schriftelijk:

Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden wordt onder “schriftelijk” tevens verstaan elektronisch dataverkeer, zoals het gebruik van e-mail.


Hem/Haar:

Uitsluitend vanwege de leesbaarheid wordt in deze voorwaarden gesproken over “hij/ hem/zijn”. Vanzelfsprekend kan hiervoor eveneens “zij/haar” worden gelezen.


Artikel 2

Doel Opleidingen

Mind Only Opleidingen organiseert en verzorgt praktijkgerichte beroepsopleidingen (Opleidingen).

De Opleidingen zijn gericht op de door de beroepspraktijk vereiste competenties, die een afgestudeerde Student dient te beheersen. De competenties zijn een combinatie van kennis en inzicht, vaardigheden en attitude om de verschillende beroepstaken uit te voeren.


Artikel 3

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mind Only Opleidingen, inschrijvingen bij en alle met Mind Only Opleidingen gesloten (Studie-)overeenkomsten en Overeenkomsten van opdracht. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

2. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen Mind Only Opleidingen en de Student of de Opdrachtgever over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, die zoveel mogelijk recht doen aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

3. De Student of Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere gesloten overeenkomsten tussen Mind Only Opleidingen en de Student of Opdrachtgever, dan wel op een aanbieding van Mind Only Opleidingen aan de Student of Opdrachtgever, zelfs indien niet meer naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden is verwezen en/of indien deze voorwaarden niet meer ter hand gesteld zijn.

4. Deze voorwaarden gelden eveneens voor alle door Mind Only Opleidingen bij de uitvoering van de Studieovereenkomst of Overeenkomst van Opdracht ingeschakelde derden en diens rechtsopvolgers.

5. Mind Only Opleidingen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Student of Opdrachtgever kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.


Artikel 4

Studieovereenkomst

1. De Studieovereenkomst komt tot stand op het moment dat Mind Only Opleidingen de inschrijving van de Student voor de Opleiding schriftelijk heeft bevestigd en daarmee de inschrijving van de Student heeft aanvaard.

2. De Student kan zich uiterlijk tot de dag van aanvang van de Opleiding inschrijven. Inschrijving vindt plaats door inzending van een daartoe bestemd inschrijfformulier, vindbaar op de Mind Only website, vergezeld van de door Mind Only Opleidingen gevraagde documenten. De toelatingseisen en de te overleggen documenten voor de betreffende Opleiding zijn vermeld op de Mind Only website en in het Opleidings- en examenreglement. Indien een Opleiding of open staat voor een beperkt aantal deelnemers kan Mind Only Opleidingen de inschrijvingsmogelijkheid al op een eerder moment blokkeren.

3. Wanneer Mind Only Opleidingen de inschrijving van de Student niet aanvaardt (bijvoorbeeld omdat de Student niet voldoet aan de vereiste toelatingseisen) wordt de Student hierover tijdig door Mind Only Opleidingen geïnformeerd.

4. Een Studieovereenkomst wordt eveneens geacht te zijn tot stand gekomen doordat partijen uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst, hetgeen onder meer, maar niet daartoe beperkt, kan blijken uit getekende presentielijst(en).

5. Wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen van de Studieovereenkomst tussen Mind Only Opleidingen en de Student zijn alleen rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. De Studieovereenkomst tussen Mind Only Opleidingen en de Student is persoonlijk. De uit deze relatie voortkomende (toekomstige) rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij Mind Only Opleidingen uitdrukkelijk en schriftelijk met overdracht heeft ingestemd of tenzij in deze voorwaarden of in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.


Artikel 5

Overeenkomst van opdracht

1. De Overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat Mind Only Opleidingen een schriftelijke offerte uitbrengt aan de Opdrachtgever en Mind Only Opleidingen de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte per post of per e-mail retour heeft ontvangen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De offerte van Mind Only Opleidingen verliest haar geldigheid na het verstrijken van in de offerte genoemde termijn.

2. Een Overeenkomst van opdracht wordt eveneens geacht te zijn tot stand gekomen doordat partijen uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst, hetgeen onder meer, maar niet daartoe beperkt, kan blijken uit getekende presentielijst(en).

3. Wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen van de Overeenkomst van opdracht tussen Mind Only Opleidingen en de Opdrachtgever zijn alleen rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 6

Collegegeld, prijs en betaling

1. De Student of Opdrachtgever voldoet het verschuldigde Collegegeld of de verschuldigde Prijs binnen de op de factuur vermelde vervaldatum in Euro’s en op de door Mind Only Opleidingen aangegeven bankrekening.

2. Mind Only Opleidingen kan digitaal factureren. Zonder schriftelijke toestemming van Mind Only Opleidingen is de Student of Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van betaling, ook niet bij bezwaren tegen de hoogte van de factuur, en niet gerechtigd tot aftrek, korting of verrekening. Bij betaling door een derde (bijvoorbeeld de werkgever van de Student), blijft de Student zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

3. De geldende tarieven voor een Opleiding staan vermeld op de Mind Only website. Het Collegegeld kan jaarlijks worden aangepast.

4. Mind Only Opleidingen kan, naast het Collegegeld, in elk geval maar niet uitsluitend, een vergoeding vragen voor het afleggen van examens, het doen van herkansingen, de aanvraag voor een kopie van het gemaakte examen, de kosten verbonden aan de behandeling van het bezwaarschrift betreffende een examen of herkansing, de kosten van beroep tegen de beslissing op het bezwaarschrift, het maken van een beroepschrift (examenonderdeel), alsmede scriptiebegeleiding, de aanmelding voor een mondeling examen en het opnieuw volgen van lessen. Indien de nominale studietermijn van een Opleiding wordt overschreden kan dit extra kosten met zich mee brengen die vervolgens aan de Student of Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan administratiekosten en de licentiekosten voor de digitale leeromgeving. De voorschriften hieromtrent zijn vermeld in het Opleidings- en Examenreglement. De vergoedingen hieromtrent zijn vermeld op de Mind Only website.

5. Bij het uitblijven van een tijdige en volledige betaling van het Collegegeld of de Prijs, is Mind only Opleidingen gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst met de Student of de Opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd alle overige rechten die Mind Only Opleidingen op grond van deze voorwaarden, de overeenkomsten en/of de wet toekomen. Een diploma wordt niet uitgereikt. Mind Only Opleidingen is eveneens gerechtigd toekomstige inschrijvingen van de Student of de Opdrachtgever te weigeren (niet te aanvaarden)

6. Mind Only Opleidingen behoudt zich eveneens het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van de Studieovereenkomst of Overeenkomst van opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Student / Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Mind Only Opleidingen aanleiding geeft - gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen. Indien de Student of Opdrachtgever hier niet aan tegemoet komt, is Mind Only Opleidingen gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, onverminderd haar recht om gebruik te maken van alle overige rechten die haar op grond van deze voorwaarden, de overeenkomst en/of de wet toekomen.

7. De betalingstermijn vermeld op de factuur is een fatale termijn. Indien de Student of Opdrachtgever niet binnen de op de factuur genoemde termijn, dan wel binnen een andere tussen partijen schriftelijk overeengekomen termijn, heeft betaald, is Student of Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Mind Only Opleidingen gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8. Indien de Student of Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald en indien en voor zover van toepassing rekening is gehouden met het bepaalde in artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek (en de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten), is de Student of Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Mind Only Opleidingen gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-) kosten, en ook voor zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.

9. Indien een Student of Opdrachtgever niet aan alle betalingsverplichtingen jegens Mind Only Opleidingen heeft voldaan, zal de Student in geen geval geoorloofd zijn om de Opleiding (verder) te volgen, of wordt de Opleiding niet verder voor Opdrachtgever verzorgd, een en ander overeenkomstig het bepaalde in lid 5. Tevens is de Student of Deelnemer niet gerechtigd aan het Examen deel te nemen of zich voor een andere Opleiding van Mind Only Opleidingen in te schrijven. Aan de Student of Deelnemer wordt in dat geval geen diploma of certificaat verstrekt.


Artikel 7

Wettelijke bedenktermijn, annulering, looptijd en beëindiging

1. De Student heeft binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst het recht om deze overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De Student draagt in dat geval alle kosten van retournering van geleverde leermiddelen. Het eventueel reeds door hem betaalde Collegegeld/Prijs wordt binnen 10 werkdagen door Mind Only Opleidingen volledig gerestitueerd. De hiervoor omschreven bedenktermijn bestaat niet indien tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de start van de Opleiding minder dan 14 dagen is gelegen. In dat geval wordt de bedenktermijn verkort tot uiterlijk de dag van/voor aanvang van de Opleiding.

2. Na het verstrijken van de 14 dagen termijn als genoemd in lid 1, is de Student gerechtigd zijn inschrijving schriftelijk en kosteloos te annuleren tot uiterlijk één maand voor aanvang van de Opleiding. In geval van een tijdige annulering wordt het eventueel reeds betaalde Collegegeld/Prijs binnen 10 werkdagen door Mind Only Opleidingen gerestitueerd. Bij elke andere (tussentijdse) annulering vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde Collegegeld/Prijs en is de Student alle kosten verschuldigd die verband houden met de betreffende Opleiding.

3. De Studieovereenkomst eindigt:

a) op het moment dat de Student zijn diploma of certificaat behaalt en tevens aan alle jegens Mind Only Opleidingen openstaande (betalings-)verplichtingen heeft voldaan;

b) met wederzijds goedvinden, indien beide partijen schriftelijk aangeven hiermee akkoord te zijn;

c) indien Mind Only Opleidingen door een overmacht situatie niet langer in staat is de Opleiding aan te bieden;

d) bij onvoldoende inschrijvingen voor de Opleiding, zulks ter uitsluitende beoordeling van Mind Only Opleidingen;

e) bij het niet voldoen aan alle betalingsverplichtingen jegens Mind Only Opleidingen;

f) bij het overlijden, faillissement, surseance van betaling, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van de Student.

4. De Overeenkomst van Opdracht eindigt:

a) op het moment dat de Opleiding is gegeven en Opdrachtgever aan alle (betalings-) verplichtingen jegens Mind Only Opleidingen heeft voldaan;

b) met wederzijds goedvinden, indien beide partijen schriftelijk aangeven hiermee akkoord te zijn;

c) indien Mind Only Opleidingen door een overmacht situatie niet langer in staat is de Opleiding aan te bieden;

d) bij het niet voldoen aan alle betalingsverplichtingen jegens Mind Only Opleidingen;

e) bij overlijden, faillissement, surseance van betaling, ontbinding, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van Opdrachtgever.

5. Een beëindiging van de Studieovereenkomst of Overeenkomst van opdracht als bedoeld in lid 3 en in lid 4 heeft geen gevolgen voor de (resterende) betalingsverplichtingen van de Student of Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 3 sub a, c en d en in lid 4 sub a en c.

6. Mind Only Opleidingen is, onverminderd alle overige rechten uit hoofde van deze voorwaarden, overeenkomst en/of de wet, waaronder het recht op schadevergoeding en/of het recht om de verplichtingen uit de Studieovereenkomst of Overeenkomst van opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, gerechtigd de Studieovereenkomst of Overeenkomst van Opdracht buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Student / Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.


Artikel 8

Verplichtingen Mind Only Opleidingen

1. Mind Only Opleidingen spant zich in de door haar te leveren diensten ter uitvoering van de Studieovereenkomst of Overeenkomst van opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en naar beste inzicht en vermogen de opleiding of permanente educatie te bieden als bedoeld in de tussen partijen gesloten overeenkomst. Voor het uitvoering geven aan de Studieovereenkomst en de Overeenkomst van opdracht rust op Mind Only Opleidingen jegens de Student/Opdrachtgever een inspanningsverplichting.

2. Mind Only Opleidingen bepaalt zelfstandig en naar eigen inzicht op welke wijze aan de Studieovereenkomst invulling wordt gegeven, binnen de daartoe geldende bepalingen en regels van het geldende Opleidings- en examenreglement en de toepasselijke Studiewijzer van Mind Only Opleidingen, met alle daarbij behorende en onderliggende bijlagen. De Student wordt geacht kennis te hebben genomen van deze documenten.

3. Mind Only Opleidingen is gerechtigd om reden van onvoldoende inschrijvingen, efficiency, kwaliteitsverbetering en voorgeschreven herprogrammering, maar ook wegens een overmachtssituatie (zoals bijvoorbeeld (verwachte) weersomstandigheden) de indeling van (de onderdelen van) de Opleiding tussentijds voor wat betreft plaats en tijd, inhoud of docent (tussentijds) te wijzigen. Mind Only Opledingen spant zich in de Student tijdig te informeren. De Student is echter verantwoordelijk voor het tijdige raadpleging van de portal in verband met eventueel via die weg aangegeven wijzigingen. Opdrachtgever wordt over een wijziging tijdig geïnformeerd.

4. Bij ziekte of verhindering van een docent zorgt Mind Only Opleidingen voor zover mogelijk voor vervanging van de docent. Is vervanging niet mogelijk dan wordt het dagdeel van de Opleiding geannuleerd en verplaatst. De Student en/of Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk per brief, e-mail of portal geïnformeerd.

5. Indien een (onderdeel van een) Opleiding (onvoorzien) geen doorgang kan vinden, (zulks naar uitsluitende beoordeling van Mind Only Opleidingen), spant Mind Only Opleidingen zich in om zo mogelijk een inhaalmogelijkheid te bieden binnen de doorlooptijd van de betreffende Opleiding zo spoedig mogelijk.

6. In geval van volledige annulering van een Opleiding heeft de Student of Opdrachtgever de keuze uit het gebruik maken van de inhaalmogelijkheid dan wel het kosteloos annuleren van de Opleiding. Deze keuze bestaat niet bij het vervallen van een of enkele dagdelen van een Opleiding. Uitsluitend in geval van annulering van een volledige Opleiding door Mind Only Opleidingen wordt het eventueel reeds betaalde Collegegeld of Prijs (zonder rentevergoeding) aan de Student of Opdrachtgever gerestitueerd.


Artikel 9

Verplichtingen Student

De Student houdt het van toepassing zijnde Opleidings- en examenreglement in acht. De Student onthoudt zich van gedragingen en/of activiteiten die het onderwijs en/of het verwerven van kennis verstoren.


Artikel 10

Aansprakelijkheid

1. Indien Mind Only Opleidingen jegens de Student of Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mind Only Opleidingen, haar ondergeschikten of van hulppersonen die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

2. Mind Only Opleidingen is jegens de Student of Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Studieovereenkomst of Overeenkomst van opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Mind Only Opleidingen voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Mind Only Opleidingen uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Mind Only Opleidingen beperkt tot het bruto bedrag van de meest recente door de Student of Opdrachtgever onder de overeenkomst betaalde factuur.

3. Mind Only Opleidingen is niet aansprakelijk voor:

a) door de Student of Opdrachtgever geleden schade indien een (onderdeel van een) Opleiding onvoorzien komt te vervallen, wordt verzet of wordt verplaatst;

b) bij de Student, Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie in mondelinge of schriftelijke informatie, opleidings- of cursusmateriaal door Mind Only Opleidingen, haar werknemers of de door haar ingeschakelde docenten of andere hulppersonen of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de Student of Opdrachtgever;

c) bij de Student, Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Mind Only Opleidingen ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Mind Only Opleidingen daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Mind Only Opleidingen verbonden organisatie .


d) bij de Student, Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.


4. Mind Only Opleidingen is geen partij bij een overeenkomst die mogelijk tot stand komt tussen een Opdrachtgever en een werknemer/derde. De Opdrachtgever vrijwaart Mind Only Opleidingen dan ook voor alle mogelijke aanspraken van een werknemer of derde.


5. De Student of Opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand na het ontstaan daarvan aan Mind Only Opleidingen te melden.


Artikel 11

Overmacht

1. In geval Mind Only Opleidingen door overmacht haar verplichtingen uit de Studieovereenkomst of Overeenkomst van Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, heeft Mind Only Opleidingen het recht om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Mind Only Opleidingen ingeschakelde derden, en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en/of computernetwerken, (verwachte) extreme weersomstandigheden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de onderneming van Mind Only Opleidingen. Tevens wordt onder overmacht verstaan, overheidsingrijpen als gevolg van een taak, bijvoorbeeld bij een oorlog, een epidemie, een pandemie, of een andere vorm van een crisissituatie.


2. Indien de periode van overmacht op grond van het vorige lid langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.


3. Indien Mind Only Opleidingen bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en zal de Student of Opdrachtgever deze factuur voldoen als zijnde voor een deelopdracht.


Artikel 12

Privacy

Mind Only Opleidingen legt de gegevens van de Student, de Opdrachtgever en de door haar aan te wijzen deelnemers vast voor de uitvoering van de Studieovereenkomst respectievelijk de Overeenkomst van opdracht. Op deze vastlegging is de privacy policy van Mind Only Opleidingen van toepassing, te vinden op www.mindonly.nl. De door de Student en/of Opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Mind Only Opleidingen. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering en worden vertrouwelijk behandeld. Studenten en opdrachtgevers beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonsgegevens. Alle informatie die door Studenten of Opdrachtgevers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Mind Only Opleidingen, haar medewerkers en docenten overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van Mind Only V.O.F. zoals geplaatst op de Mind Only website. Mind Only Opleidingen verplicht zich tevens tot nakoming van de verplichtingen zoals deze in de toepasselijke privacywetgeving (de Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn vastgesteld.


Artikel 13

Intellectuele eigendomsrechten

1. Op alle door Mind Only Opleidingen verstrekte zaken, zoals boeken, (digitale) syllabi, software en ander studiemateriaal, rusten auteursrechten van Mind Only Opleidingen of van derden. Deze zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Student of Opdrachtgever voor de Opleiding. Zonder schriftelijke toestemming van Mind Only Opleidingen mogen deze zaken niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, dit zowel gedurende de looptijd van de Studieovereenkomst of Overeenkomst van opdracht als daarna. .


2. Openbaarmaking van de door de Student of Opdrachtgever ontwikkelde leermiddelen vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de Student/Opdrachtgever. Deze leermiddelen mogen echter wel geanonimiseerd door Mind Only Opleidingen worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden.


Artikel 14

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen Mind Only Opleidingen en de Student of Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

2. In afwijking van het bepaalde in lid 3 zullen partijen allereerst al het mogelijke doen om in gezamenlijk overleg tot een minnelijke schikking te komen.


3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Mind Only Opleidingen en Student of Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Mind Only Opleidingen haar woonplaats heeft.